دانشگاه های استرالیا

دانشگاه لاتروب (La Trobe University)

شعار دانشگاه :

Whoever Seeks Shall Find