دانشگاه های استرالیا

دانشگاه صنعتی کوئینزلند ( Queensland University of Technology )

شعار دانشگاه :

A University For The Real World

دانشگاه موناش ( Monash University )

شعار دانشگاه :

I am Still Learning