اعضای شرکت

شهرام میرزایی


مدیر عامل موسسه
مترجم رسمی استرالیا NAATI

حمید رضا آرانی


مدیر امور اجرایی

اکبر میرزایی


مدیر امور مالی


م.حائری


مدیر فنی

آ.سیف اله زاده


مسئول گروه

ژ.سلیمانی


مسئول دفتر


ل.حیدری


کارشناس پرونده

س.اسلام نژاد


کارشناس پرونده

غ.اصفهانی


کارشناس پرونده