جلسه با نماینده دانشگاه موناش – دفتر اصفهان – مهر 96