جلسه با نمایندگان دانشگاه مک کواری – باشگاه انقلاب تهران – مهر 96