جلسه با نماینده دانشگاه مک کواری – دفتر تهران – شهریور 96