جلسه با نماینده دانشگاه وسترن سیدنی – دفتر تهران – شهریور 96