حضور تیم مدیریت مشاوره آریا در ورکشاپ دانشگاه های استرالیا – خرداد 96