جلسه با نمایندگان دانشگاه مک کواری استرالیا – اصفهان – آبان 96