جلسه با نمایندگان دانشگاه مک کواری استرالیا – تهران – باشگاه انقلاب – آبان 96