جلسه با نماینده دانشگاه ولنگونگ و نیوکاسل – تهران – آبان 96