جلسه با نماینده دانشگاه ولنگونگ و نیوکاسل – اصفهان – آبان 96