جلسه با نماینده دانشگاه لاتروب استرالیا – دفتر تهران – مهر 96