جلسه با نماینده دانشگاه وسترن استرالیا – دفتر تهران – مهر 96