برترین دانشگاه ها از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کارکنان 2022

برترین دانشگاه ها از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کارکنان 2022   هرچه نسبت تعداد دانشجویان به کارکنان در یک دانشگاه پایین تر باشد، بوجود آمده رابطه ی نزدیک تر بین دانشجویان با اساتید، گرفتن بازخورد های سریع تر در مورد تکالیف و مقالات و همچنین مشارکت بیشتر در بحث ها و سمینار های تعاملی …

برترین دانشگاه ها از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کارکنان 2022 ادامه »