تاریخ‌های کلیدی دوره‌های دانشگاه لاتروب استرالیا

شما به عنوان یک دانشجوی بین‌الملل جهت ثبت نام در دوره‌های مختلف دانشگاه لاتروب استرالیا باید از تاریخ شروع و پایان ثبت نام دوره به مطلع باشید. دوره‌های آموزش لاتروب در اغلب موراد دارای تاریخ شروع و پایان استاندارد هستند. برخی از دوره‌ها به دلیل داشتن تاریخ شروع زودهنگام یا مکان‌های محدود، به سرعت پر و بسته می‌شوند. بنابراین شما به عنوان یک دانشجوی بین‌الملل باید تمامی اطلاعات را به خوبی بررسی کنید تا مطمئن شوید که برنامه‌های دوره مورد نظرتان چه زمانی شروع و چه زمانی پایان می‌یابد.

تاریخ‌های کلیدی برنامه استاندارد

تاریخ استاندارد شروع

تاریخ استاندارد شروع 2023 دانشگاه لاتروب
تاریخ استاندارد شروع 2024 دانشگاه لاتروب

تاریخ‌های بسته شدن استاندارد

فقط درخواست‌های کامل تا تاریخ اختتامیه بررسی خواهند شد.

تاریخ‌های بسته شدن استاندارد 2023 دانشگاه لاتروب
تاریخ‌های بسته شدن استاندارد 2024 دانشگاه لاتروب

تاریخ‌های کاربردی کلید غیر استاندارد

لیسانس علوم دامی و دامپزشکی :

 • کد دوره: SHAVB
 • محل: ملبورن
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 22/01/2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 05/02/2024

لیسانس زیست پزشکی (افتخارات):

 • کد دوره: SHMD
 • محل: ملبورن
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 22/01/2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 29/01/2024

لیسانس علوم زیستی با افتخارات – ملبورن:

 • کد دوره: SHBIS
 • محل: ملبورن
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 22/01/2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 29/01/2024

لیسانس روانشناسی با ممتاز:

 • کد دوره: –
 • محل: Bendigo، ملبورن، آنلاین
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 01-oct-23
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: ارزیابی، رتبه‌بندی و انتخاب به عنوان گروه
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: 01-oct-23
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: ارزیابی، رتبه‌بندی و انتخاب به عنوان گروه
 • تاریخ شروع دوره: 04-mar-24

لیسانس علوم (افتخارات):

 • کد دوره: SHS
 • محل: ملبورن، Bendigo
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 22/01/2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 05/02/2024

مدرک فارغ التحصیلی خانواده درمانی:

 • کد دوره: –
 • محل: بووری، آنلاین
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 31-oct-2023
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: 31-oct-2023
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: –
 • تاریخ شروع دوره: 04-mar-24

کارشناسی ارشد روانشناسی حرفه ای پیشرفته:

 • کد دوره: –
 • محل: آنلاین
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 31-oct-2023
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: 31-oct-2023
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: –
 • تاریخ شروع دوره: 04-mar-24

کارشناسی ارشد هنر درمانی:

 • کد دوره: –
 • محل: ملبورن
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 31-oct-2023
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: –
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: –
 • تاریخ شروع دوره: 04-mar-24

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی بالینی:

 • کد دوره: –
 • محل: ملبورن
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 31-jan-2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 04-mar-24

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش:

 • کد دوره: –
 • محل: Bendigo
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 19-jan-2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 22-jan-24

کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سلامت:

 • کد دوره: HMHIMO – HMHIM
 • محل: ملبورن – آنلاین
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 4-feb-2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 12-feb-24

کارشناسی ارشد پرستاری (کارشناس پرستاری):

 • کد دوره: HMNNPO
 • محل: ملبورن – Bendigo
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 30-Sep-2023
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: 30-Sep-2023
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 8-jan-24

کارشناسی ارشد روانشناسی حرفه‌ای:

 • کد دوره: –
 • محل: آنلاین
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 31-Oct-2023
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: 31-Oct-2023
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 5-Feb-24

کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی:

 • کد دوره: –
 • محل: ملبورن
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 30-Nov-2023
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: 30-Nov-2023
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 12-Feb-24

کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار:

 • کد دوره: –
 • محل: ملبورن
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 30-Sep-2023
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: 30-Sep-2023
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 29/01/2024 (ماژول های آنلاین باید از قبل تکمیل شوند)

کارشناسی ارشد تدریس (ابتدایی):

 • کد دوره: –
 • محل: تمام پردیس‌ها
 • تاریخ بسته شدن داخلی: 12/02/2024
 • روش ارزیابی برنامه داخلی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ بسته شدن بین المللی: طبق تاریخ بسته شدن استاندارد
 • روش ارزیابی برنامه بین المللی: در برنامه زمانی ارزیابی می‌شود.
 • تاریخ شروع دوره: 09/02/2024

برای دریافت مشاوره تحصیل در استرالیا این فرم را پر کرده تا کارشناسان خبره با شما تماس گرفته و راهنمایی های لازم را به شما ارائه دهند.

می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Call Now Button